02 Kumano Hongu Taisha Grand Shrine

02 Kumano Hongu Taisha Grand Shrine

Hongû Taisha es uno de los tres famosos santuarios de Kumano junto con Hayatama Taisha y Nachi Taisha.